[Logo] sportclubplatz.com: Das Forum rund um den Wiener Sport-Club
  [Search] Suche   [Recent Topics] Neueste Themen   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Mitgliederliste   [Groups] Zurück zur Startseite 
[Register] Registrieren / 
[Login] Anmelden 
Sportclubplatz
Profil für :: lapcameragiare
Avatar Alles über lapcameragiare
Ranking: Black & White Millenium Club Member
Karma:
Registrationsdatum:  03.06.2019 10:08:53
Anzahl der gesendeten Beiträge:  Keine gesendeten Beiträge verfügbar
Erstellte Themen: Keine erstellten Themen
Webseite:  http://https://camerasaigon24h.com
Biographie: H??ng d?n cách ch?n camera quan sát, l?p Camera IP Wifi cho gia ?ình t?t giá r? nh?t, c?p nh?t 2018 L?p camera giá r? L?p camera 360 ?? Công ty camera L?p ??t camera wifi L?p camera wifi giá r? L?p camera Qu?n Tân Phú L?p camera M?i L?p camera Tân Bình L?p camera Bình Tân L?p camera Qu?n 2 L?p camera Qu?n 9 L?p camera Qu?n 11 L?p camera Th? ??c L?p camera Qu?n 6 L?p camera Qu?n 5 L?p camera qu?n 12 L?p camera qu?n 3 L?p camera qu?n 4 L?p camera qu?n 10 L?p camera qu?n 1 L?p camera qu?n 7 L?p camera qu?n 8 L?p camera Bình Th?nh L?p camera nha trang L?p camera hóc môn Hi?n nay, tình hình an ninh tr?t t? r?t ph?c t?p các ho?t ??ng tr?m c?p, c??p gi?t ?ang ngày càng manh ??ng và tinh vi h?n. Vì v?y, các gia ?ình c?n trang b? cho mình thi?t b? camera an ninh giúp ??m b?o an toàn cho con ng??i và tài s?n. ??c bi?t, camera an ninh là gi?i pháp hoàn h?o ?? cung c?p b?ng ch?ng không th? ch?i cãi khi trình báo công an và giúp nhanh chóng tìm ra th? ph?m thu h?i ???c tài s?n b? m?t c?p ngay l?p t?c. M?c l?c n?i dung: Vì sao nên l?p camera cho gia ?ình Cách ch?n camera cho gia ?ình Ch?n theo v? trí l?p ??t Ch?n ?? phân gi?i L?p camera c? ??nh hay 360 ?? Camera không dây hay có dây Vì sao camera ip wifi là l?a ch?n s? m?t Top 15 camera cho gia ?ình bán ch?y nh?t 1. VÌ SAO NÊN L?P CAMERA CHO GIA ?ÌNH ??m b?o an toàn: Cu?c s?ng hi?n ??i, tình hình an ninh tr?t t? có di?n bi?n ph?c t?p, các ??i t??ng tr?m c?p, c??p gi?t ngày càng manh ??ng. L?p camera an ninh s? giúp b?n ??m b?o an toàn cho gia ?ình, shop, nhân viên khách hàng… Giám sát con cái: Do ??c thù công vi?c nên b? m? ngày càng có ít th?i gian giành cho con cái, nên c?n giám sát vi?c h?c t?p vui ch?i c?a các bé khi không có b? m? bên c?nh. Qua vi?c n?m b?t ???c tính cách và ho?t ??ng c?a bé b? m? s? có nh?ng quy?t sách phù h?p giúp con phát tri?n toàn di?n. Ng??i giúp vi?c th??ng không ???c ?ào t?o bài b?n v? chuyên môn, cách làm vi?c và ch?m sóc em bé ?ôi lúc không phù h?p c?n quan sát và có nh?ng ?i?u ch?nh phù h?p h?n.Công ty L?p Camera Bình Tân Công ty L?p Camera Qu?n 2 Công ty L?p Camera Qu?n 9 Công ty L?p Camera Qu?n 11 Công ty L?p Camera Th? ??c Công ty L?p Camera Qu?n 6 Công ty L?p Camera Qu?n 5 Công ty l?p camera qu?n 12 Công ty l?p camera qu?n 3 Công ty l?p camera qu?n 4 Công ty l?p camera qu?n 10 Công ty l?p camera quân 1 Công ty l?p camera qu?n 7 Công ty l?p camera qu?n 8 Công ty l?p camera bình th?nh Công ty l?p camera nha trang Công ty l?p camera hóc môn Nhà thông minh: Ngôi nhà thân yêu c?a b?n s? tr? nên thông minh và an toàn h?n nh? vi?c l?p ??t camera quan sát có th? ??m b?o an ninh ? b?t c? ?âu b?t c? th?i ?i?m nào 24/7. Qu?n lý nhân viên: Vi?c giám sát tình hình công vi?c c?a nhân viên là ?i?u nên làm. Ngoài ra tài s?n c?a c?a hàng, shop s? ???c an toàn h?n nh? kh? n?ng quan sát, l?u tr? video trong th?i gian dài. Làm b?ng ch?ng khi có b?t c? s? vi?c nào x?y ra ngoài t?m ki?m soát thì m?i m?t ?o?n video ???c camera an ninh ghi l?i s? là b?ng ch?ng t?t nh?t b?n có ???c giúp tránh nh?ng r?i ro c?n thi?t liên quan ??n pháp lu?t. Khách hàng yên tâm h?n khi dùng s?n ph?m d?ch v? c?a b?n. Trong tr??ng h?p b?n l?p camera t?i c?a hàng s? giúp ??m b?o an toàn tài s?n cho khách hàng và hi?u khách hàng h?n. N?u l?p camera t?i tr??ng m?u giáo s? giúp ph? huynh yên tâm khi ch?n tr??ng cho con. Camera an ninh mang l?i nhi?u l?i ích thi?t th?c cho ng??i s? d?ng 2. H??NG D?N CH?N CAMERA CHO GIA ?ÌNH Vi?c xác ??nh ?úng nhu c?u l?p ??t camera là cách ??n gi?n và t?t nh?t giúp b?n l?a ch?n ???c lo?i camera phù h?p. TR??NG H?P 1: NHÀ B?N CH? LÀ C?N PHÒNG DI?N TÍCH 20 – 60M2 Ví d? nh? phòng tr? ho?c c?a hàng có di?n tích nh? thì b?n ch? nên l?a ch?n 1 ??n 2 camera có ?? phân gi?i HD và kho?ng cách quan sát h?ng ngo?i kho?ng 5-10m ?? ti?t ki?m chi phí. M?t camera lo?i c? ??nh l?p trong phòng nh? Yi Home 720P giá r? ch? h?n, n?u c?n thi?t b?n có th? l?p thêm m?t camera lo?i ngoài tr?i ?? trông xe nh? Yi Outdoor ho?c Yoosee YS130. L?p camera cho phòng tr? có di?n tích nh? TR??NG H?P 2: C?N NHÀ CÓ DI?N TÍCH L?N NH? CHUNG C? HO?C NHÀ RIÊNG KHO?NG 60-120m2. C?n h? có di?n tích 60-120m2 và k?t c?u ph?c t?p nh? nhi?u c?a ra vào, nhi?u góc, nhi?u c?a s? thì b?n l?a ch?n lo?i camera xoay 360 ?? ho?c k?t h?p l?p m?t camera c? ??nh và m?t camera robot giúp ??m b?o không có góc ch?t. ?? t?i ?u b?n nên l?p camera c? ??nh ? góc phòng s? h?n ch? ???c các góc ch?t, camera quay 360 b?n nên l?p trên tr?n nhà ho?c ? gi?a. M?t s? model b?n có th? tham kh?o nh? camera c? ??nh yi home 720p, camera quay quét nh? Yoosee YS900, Yoosee YS1200, Yi Dome 720P… L?p ??t camera cho phòng chung c? ho?c nhà riêng có di?n tích v?a ph?i TR??NG H?P 3: L?P CAMERA CHO BI?T TH? HO?C NHÀ RIÊNG NHI?U T?NG V?i tr??ng h?p này b?n nên s? d?ng k?t h?p nhi?u lo?i camera cho các phòng và v? trí khác nhau và ?u tiên ch?n lo?i camera wifi vì v?i camera này b?n s? ti?t ki?m r?t nhi?u chi phí l?p ??t, v?t t? ??c bi?t không c?n ??c t??ng, ?i dây m?ng ph?c t?p… B?n có th? l?p thêm m?t camera bên ngoài c?ng ho?c xung quanh nhà lo?i outdoor có kh? n?ng ch?ng b?i, ch?ng n??c, ch?ng ??p phá c?a k? x?u v?i l?p v? thép ch?c ch?n nh? Yoosee YS130 ho?c Yi Outdoor Camera. ? phòng khách và các phòng ng? b?n có th? ch?n camera c? ??nh ho?c quay quét lo?i chuyên d?ng l?p trong nhà. L?u ý: N?u b?n mu?n m? r?ng sau này có th? ch?n camera yoosee vì v?i lo?i camera này b?n có th? dùng thêm ??u ghi hình (l?u tr? video) ho?c kéo dây m?ng n?u m?ng wifi y?u ho?c b? phát wifi ? quá xa m?t s? model tham kh?o nh? Yoosee YS900, Yoosee YS1200, Yi Home 720P, Yi Dome 720P, Yi Home 1080p, Yi dome 1080p.. Ch?n camera cho nhà riêng nhi?u t?ng ho?c bi?t th? TR??NG H?P 4: B?N L?P CAMERA CHO C?A HÀNG, SHOP… ?i?m khác bi?t duy nh?t khi l?p camera cho c?a hàng so v?i gia ?ình là kh? n?ng bao quát không gian c?a c?a hàng yêu c?u cao h?n. Vì v?y, ch?c ch?n b?n ph?i s? d?ng k?t h?p các lo?i camera ?? t?i ?u ???c không gian quan sát. Camera c? ??nh: Lo?i camera này giúp b?n ??m b?o khu v?c c?n quan sát luôn luôn ??m b?o 24/24. Vì v?y b?n nên l?a ch?n camera c? ??nh cho qu?y thanh toán, c?a ra vào, khu v?c ?? hàng nh? Yi Home 720P, Yi Home 1080P ho?c Yoosee YS1200, YS900. Camera xoay 360: ?i?m y?u c?a camera này là khi quay quét s? b? b? l? m?t s? s? ki?n nh?t ??nh (c?n camera c? ??nh h? tr?), nh?ng ?u ?i?m c?a nó là b?n có th? ngay l?p t?c xoay camera ??n v? trí x?y ra s? c? ?? ghi l?i làm b?ng ch?ng nh? phát hi?n tr?m, xung ??t gi?a khách hàng và nhân viên… M?t s? model khuyên dùng là Yi Dome 720p, Yi Dome 1080P ho?c Yoosee YS900, Yoosee 2 râu YS1200, Yoosee YS2200 (lo?i Full HD).. Th? nh? ho?c ??u ghi hình: V?i c?a hàng ho?c shop thì camera nên có thêm th? nh? ho?c ??u ghi hình ?? l?u l?i hình ?nh làm b?ng ch?ng ??ng th?i l?u ???c hình ?nh k? c? khi m?t m?ng internet. Ngoài ra, b?n có th? thuê Cloud Server c?a hãng ???c tích h?p s?n trên camera yi ho?c camera Yoosee (l?u ý ch? yoosee chính hãng m?i h? tr? cloud server). camera qu?n 2 camera qu?n 4 camera giá r? camera bình tân gí r? camera bình th?nh camera tân bình camera qu?n 11 camera qu?n 1 camera qu?n 10 camera qu?n 8 camera wifi giá r? camera gia ?ình giá r? camera không dây giá r? camera kho x??ng L?p camera quan sát công ty L?p camera có âm thanh Ch?n camera cho c?a hàng, shop nên có thêm th? nh? ho?c ??u ghi hình 3. XÁC ??NH V? TRÍ L?P ??T N?u m?c ?ích camera giúp b?n l?a ch?n s? l??ng camera và lo?i camera thì v? trí l?p ??t s? quy?t ??nh ch?c n?ng c?a camera. Camera l?p trong nhà: Camera chuyên d?ng ?? l?p trong nhà ph? bi?n là lo?i camera c? ??nh và camera quay quét 360 ?? (camera c? ??nh r? h?n camera quay quét). M?t s? tính n?ng b?n cân nh?c l?a ch?n nh? h?ng ngo?i quan sát ngày ?êm, phát hi?n ti?ng khóc em bé, t?m xa h?ng ngo?i t? 5-10m, th? nh? l?u video hình ?nh, c?nh báo chuy?n ??ng (bu?i t?i k? gian ??t nh?p s? có báo ??ng), privacy zone – thi?t l?p khu v?c nh?y c?m, báo khói, báo rò r? khí ga, tích h?p c?m bi?n ?óng m? c?a… Camera l?p trong nhà c?n có m?t s? tính n?ng phù h?p d?a vào m?c ?ích l?p ??t c?a b?n Camera l?p ngoài tr?i: V?i lo?i camera l?p ngoài tr?i thì ph?i có kh? n?ng ch?u n??c, m?a, b?i cùng l?p v? kim lo?i tránh vi?c k? gian ??p phá camera. V?i camera ngoài tr?i thì ch?c ch?n ph?i có h?ng ngo?i ?? nhìn ?êm t? 10-25m là t?i thi?u, có th? nh? ?? l?u hình ?nh k? c? tr??ng h?p m?t m?ng internet. Camera l?p ngoài tr?i c?n h?ng ngo?i xa t? 10-20m cùng kh? n?ng ch?ng ch?u th?i ti?t va ??p t?t 4. CH?N ?? PHÂN GI?I CAMERA ?? phân gi?i (ti?ng anh: Resolution) là ch? s? các ?i?m ?nh thu ???c c?a camera an ninh th??ng có ??n v? ?o là pixels, megapixel. ?? phân gi?i càng l?n thì hình ?nh thu ???c t? camera có ?? chi ti?t càng cao hay nói cách khác là hình ?nh thu ???c càng nét nh?ng b?ng thông ?? truy?n d?n video c?ng s? b? chi?m d?ng l?n h?n. Hi?n nay, Camera Analog và AHD th?c s? không còn ???c ng??i dùng yêu thích vì ch?t l??ng và s? linh ho?t kém h?n. Camera IP ?ang là xu h??ng và l?a ch?n hàng ??u c?a khách hàng vì v?y chúng tôi s? không ?? c?p ??n camera analog và AHD trong bài vi?t này n?a. V?i camera cho gia ?ình thì ph? bi?n và dùng nhi?u nh?t là ?? phân gi?i HD t? 1 Megapixel HD 720P, 1.3 Megapixel HD 960P, ti?p ??n là ?? phân gi?i 2 Megapixel Full HD 1080P (?? phân gi?i càng th?p thì giá bán càng r?). L?u ý: Trên cùng m?t h? th?ng b?n có th? l?a ch?n nhi?u ?? phân gi?i khác nhau ph? thu?c vào m?c ?ích l?p ??t c?a b?n. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng ?? phân gi?i 1 megapixel HD 720P cho gia ?ình vì giá r?, ch?t l??ng phù h?p v?i nhu c?u th?c t?. N?u nhà b?n là bi?t th? ho?c nhà riêng cao c?p thì nên l?a ch?n 2 Megapixel Full HD 1080P. V?i camera gia ?ình b?n ch?n ?? phân gi?i HD ho?c Full HD là phù h?p nh?t 5. CH?N CAMERA KHÔNG DÂY HAY CAMERA CÓ DÂY V?n ?? ch?n camera ip lo?i không dây wifi hay lo?i có dây luôn làm ng??i s? d?ng ?au ??u gi?a m?t r?ng các thông tin nhi?u lo?n khác nhau. Vì v?y, chúng tôi s? ??t v?n ?? ? m?c c? b?n nh?t ?? giúp ng??i s? d?ng n?m b?t t?t nh?t v?n ?? này ?? có l?a ch?n phù h?p. Ví d?: Cách ?ây kho?ng 10 n?m t?t c? các máy tính và laptop ??u xem k?t n?i wifi là ph? (ch? y?u dùng dây m?ng) do ch?t l??ng b? phát wifi, chip wifi h?n ch? cùng công ngh? truy?n d?n m?ng kém ?n ??nh. Nh?ng hi?n nay b?n có th? th?y k?t n?i wifi LUÔN LUÔN là l?a ch?n hàng ??u c?a máy tính và ?i?n tho?i. Ví d? trên ?? kh?ng ??nh m?t v?n ?? s? khác bi?t v? ?n ??nh và ch?t l??ng k?t n?i c?a m?ng wifi và m?ng có dây th?c s? không quá l?n. Vì v?y, v?i các ?ng d?ng c? nh? nh? gia ?ình, shop, c?a hàng thì b?n hãy ?u tiên l?a ch?n camera ip wifi quan sát không dây?? phân gi?i HD 720P, Full HD 1080P ?? gi?m chi phí l?p ??t và t?ng tính ti?n d?ng linh ho?t vì không ph?i ??c t??ng, ?i dây m?ng l?ng nh?ng.. V?i các h? th?ng camera an ninh c? l?n ho?c camera có ?? phân gi?i cao t? 2K ??n 4K thì b?n l?a ch?n camera có dây m?ng internet ?? ?n ??nh t?c ?? ???ng truy?n t?t h?n. D? nhiên, n?u b?n không ch?c ch?n v? l?a ch?n c?a mình có th? ch?n camera ip wifi có h? tr? thêm c?ng dây m?ng RJ45 nh? camera yoosee ?? s? d?ng khi c?n thi?t (t?t c? model Yoosee ??u h? tr? song song k?t n?i wifi và m?ng có dây). T?t c? các model camera yoosee ??u h? tr? song song k?t n?i không dây và có dây 6. L?P CAMERA C? ??NH HAY CAMERA 360 ?? Camera c? ??nh có ?u ?i?m là luôn luôn gi? ???c m?i kho?nh kh?c ? khu v?c quan sát c?a nó nh?ng l?i b? l? nh?ng ??i t??ng n?m ngoài khu v?c này (ví d? camera quan sát c?a ra vào thì m?i kho?nh kh?c ? c?a luôn luôn ???c camera c? ??nh ghi l?i). Camera quay quét (360 ??): ?u ?i?m l?n nh?t c?a camera quay quét là cho phép quan sát toàn c?nh t?t h?n m?i ngóc ngách dù c?a c?n nhà ??u n?m trong t?m ki?m soát, tuy nhiên do b? h?n ch? v? góc quan sát (khác v?i góc quay quét) nên trong quá trình quay camera s? b? l? nh?ng kho?nh kh?c nh?t ??nh (ví d? khi có ??i t??ng ?n c?m ? qu?y thu ngân nh?ng lúc này camera quay quét ?ang quay v? phí c?a ra vào thì rõ ràng ??i t??ng tr?m c?p s? không ???c ghi l?i trên camera. Camera m?t cá 360 ??: Camera m?t cá là camera ???c k?t nhi?u m?t camera v?i nhau có kh? n?ng quan sát toàn c?nh 24/24 và không b? l? b?t c? kho?nh kh?c nào trong quá trình quan sát nh?ng nh??c ?i?m c?a camera m?t cá là th??ng ph?i g?n và quan sát t? trên cao nh? tr?n nhà, ?i?u ?ó có ngh?a n?u ??i t??ng ??i m? ho?c không ng??c m?t lên trên camera s? không bi?t ???c chính xác ??i t??ng này là ai vì không nhìn th?y m?t ??i t??ng. Có 2 hãng camera có s?n ph?m ???c khách hàng l?a ch?n và s? d?ng nhi?u nh?t là camera hãng Yi Technology và Camera Yoosee. M?i lo?i camera ??u có ?u và nh??c ?i?m riêng ?? b?n xem xét l?a ch?n l?p riêng ho?c k?t h?p 7. VÌ SAO CAMERA IP WIFI LÀ L?A CH?N S? M?T Camera ip không dây là camera có kh? n?ng ho?t ??ng ??c l?p không c?n ??c t??ng, không c?n ?i dây, không c?n mua tên mi?n ho?c mua ip c? ??nh, không c?n ??u thu, ? c?ng…camera s? d?ng Cloud P2P mi?n phí v?nh vi?n. Camera không dây s? d?ng ??n gi?n, chi phí l?p ??t th?p, giá thành r?. ??c bi?t, khi mua camera wifi t?i Lingo b?n ???c t?ng gói cài ??t mi?n phí tr? giá 200k. Camera có kh? n?ng quan sát 24/24 ho?t ??ng liên t?c không ng?ng ngh?, n?u camera s? d?ng th? nh? thì trong tr??ng h?p m?t m?ng internet m?i d? li?u v?n ???c l?u l?i an toàn vào trong th? nh? giúp b?n không b? l? b?t c? tình hu?ng quan tr?ng nào. Quan sát camera an ninh m?i lúc m?i n?i trên ?i?n tho?i smartphone (android, iOS), máy tính, laptop… ch? c?n thi?t b? ?ó có k?t n?i internet. L?u video vào th? nh? ho?c Cloud Server, ngoài ra camera có tính n?ng báo tr?m b?t c? k? ??t nh?p trái phép nào ??u ???c camera ghi l?i và ngay l?p t?c g?i tín hi?u c?nh báo ??n ng??i s? d?ng. Camera h?ng ngo?i giúp b?n quan sát c? ngày l?n ?êm v?i hình ?nh ch?t l??ng cao HD, Full HD, camera c? ??nh ho?c quay quét linh ho?t 360 ??. Camera an ninh ???c tích h?p s?n c? loa và micro nên b?n có th? ?àm tho?i 2 chi?u nh? 2 chi?c ?i?n tho?i v?i nhau. Ví d?, khi phát hi?n có tên tr?m b?n có th? hét to ?? nó s? hãi b? ch?y ho?c khi th?y ng??i giúp vi?c có hành ??ng không ?úng b?n có th? trao ??i tr?c ti?p v?i h? thông qua camera mà không c?n g?i ?i?n. Camera ip wifi hi?n nay là l?a ch?n s? m?t c?a m?i gia ?ình 8. TOP 15 CAMERA QUAN SÁT CHO GIA ?ÌNH BÁN CH?Y NH?T Hi?n nay, camera giám sát cho gia ?ình ???c bày bán r?t nhi?u trên các trang th??ng m?i ?i?n t? và các c?a hàng. Tuy nhiên, làm sao ch?n ???c camera t?t phù h?p th?t không d? dàng gì v?i ng??i không bi?t nhi?u v? k? thu?t. Vì v?y, các k? thu?t viên c?a chúng tôi ?ã t?o b?ng so sánh và chú gi?i chi ti?t v? top 15 camera ip wifi cho gia ?ình chính hãng bán ch?y nh?t, b?n có th? tham kh?o chi ti?t t?i ?ây. So sánh TOP 15 camera giam sát cho gia ?ình bán ch?y nh?t T?ng k?t: Vi?c l?p ??t camera an ninh cho gia ?ình r?t c?n thi?t và mang l?i nhi?u l?i ích thi?t th?c. V?i quy mô h? gia ?ình nhu c?u s? d?ng ? m?c c? b?n thì b?n nên l?a ch?n Camera IP Wifi ?? ti?t ki?m chi phí và phù h?p v?i nhu c?u th?c t?. THÔNG TIN THAM KH?O: So sánh ch?t l??ng camera yoosee So sánh Camera Yoosee chính hãng v?i Yoosee giá r? “th??ng vàng h? cám”. Camera yoosee giá r? ???c bán r?ng rãi trên th? tr??ng nh? yoosee 2 râu, yoosee 3 râu, ch?t l??ng ra sao? làm sao ch?n ???c camera có ch?t l??ng t?t? So sánh TOP 15 Camera wifi bán ch?y nh?t 2017 & 2018 N?u b?n ?ang c?n l?a ch?n cho mình m?t camera wifi ch?t l??ng ?úng chu?n thì b?n nên tham kh?o bài vi?t này. B?n so sánh ???c chúng tôi t?ng h?p và xây d?ng t? nhi?u ngu?n ??m b?o chính xác v? m?t thông tin.
Meine Lesezeichen: Es existieren keine Lesezeichen für diesen Benutzer.
Kontakt lapcameragiare
Privater Beitrag:
Impressum [Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team]